Sattva Chandra

Vanaf jongsaf aan is Chandra de wereld , geloven *(God) en de ziel aan het onderzoeken.  Interesse in de wereld die we niet met onze ogen zien was eerst datgene wat haar aandacht trok, niet beseffend dat ze op latere leeftijd met die achtergrond verdiepingen kon ervaren in haar leven, de gezondheidszorg en later het assisteren van hspers dmv coaching en energiewerk (o.a. Reiki).

Ze vond wat ze zocht bij de New Paradigm Multi Dimensional Transformation energie. John Armitage (Haridas baba) is de grondlegger hiervan.Leven vanuit zelfmeesterschap is datgene wat ze met liefde uitdraagt om mensen te assisteren vanuit hun ware en innerlijke kracht te leven. Dat is ook  een van de redenen waarom ze zich zo thuis voelt in de NPMDT . In 2010 werd ze NPMDT 13D teacher zodat ze deze workshops ook mag faciliteren.

Sattva Chandra ervaart het leven als een leerschool en gaat door alle lagen van het bewustzijn om volledig vanuit haar eigen kern en innerlijke kracht ,een zo zuiver mogelijk ” instrument ” te zijn en te blijven voor Allen (mensen,dieren,zielen) die resoneren en door haar geassisteerd mogen worden in hun processen. Ze is nu ontzettend dankbaar voor haar leven en ervaart het als zielsgeluk om o.a. dit te mogen bijdragen.

 

Zij zal in het nieuwe jaar maandelijks een korte Podcast voor ons gaan verzorgen om te broadcasten met allerlei thema’s. Deze podcasts zullen ongeveer 15 tot 20 minuten duren en gedurende het programma en aansluitend zal ze een uur lang op de chat aanwezig zijn voor interactie, vragen en delen rondom het thema van die avond.

Dit maandelijkse programma zal aangekondigd worden per thema op de website en op onze facebook pagina’s.

 

http://blog.sattvachandra.nl/

 

From an early age, Chandra explored the world, believing * (God) and the soul. Interest in the world that we do not see with our eyes was first that which caught her attention, not realizing that later in life with that background could experience floors in her life, health care and later assist hspers through coaching and energy work (eg. Reiki).

She found what she was looking for in the New Paradigm Multi Dimensional Transformation energy. John Armitage (Haridas baba) is the founder of this.Living out of self-mastery is what she conveys with love to assist people to live from their true and inner strength. That is also one of the reasons why she feels so at home in the NPMDT. In 2010 she became NPMDT 13D teacher so she can also facilitate these workshops.

Sattva Chandra experiences life as a school of learning, and goes through all layers of consciousness to be and remain as pure an “instrument” entirely from her own core and inner strength, for All (people, animals, souls) who resonate and by being allowed to be assisted in their processes. She is now extremely grateful for her life and experiences it as a happy soul to be able to contribute this, among other things.

In the new year she will share a short Podcast every month to broadcast with all kinds of themes. These podcasts will last about 15 to 20 minutes and during the program and afterwards she will be present for an hour on the chat for interaction, questions and sharing around the theme of that evening.

This monthly program will be announced per theme on the website and on our Facebook pages.