Visie / Vision

TVNR staat voor Transparant Vlaams Nederlandse Radio of ook Trefpunt Voor Nieuwe Richtingen. Via dit internetradioplatform maken we programma’s voor de steeds meer bewustwordende mens. We leven in een tijd waarin veel veranderingen gebeuren. De “normale” media berichten nauwelijks over de werkelijke achtergronden van het nieuws. TVNR helpt via programma’s die het bewustzijn aanwakkeren, interacties met de luisteraars (livechats tijdens de programma’s), aanbod van dienstverleners, samenwerkingen met andere platformen wereldwijd. TVNR is daarnaast ook aanwezig op beurzen, lezingen en workshops en festivals.

VISIE : Mensen van nu hebben een nieuwe richting nodig; de vraag naar innerlijke vorming groeit naarmate we meer gaan zien dat de huidige situatie steeds onhoudbaarder wordt. Overal om ons heen zien we dat alles te maken heeft met aandacht! Leven met aandacht kan veel betekenen voor leefsituaties, gezondheid, werk, en andere dingen die hier niet zijn opgenoemd. Iedereen maakt deel uit van de maatschappij en iedereen wil en zoekt een aansluiting hierin.

Doeltreffend werken is luisteren en doen.

In ieder van ons schuilt een talent maar dit wordt niet optimaal benut door verschillende omstandigheden. Ziekte, stress, burn-outs en andere psychische aandoeningen komen voort uit een verarmd leefmilieu; het gevoel niet gehoord of begrepen te worden, versterkt alleen demotivatie.

Dit vergt vanuit onze radio-visie  een verandering van denken en zien met herwaardering van zichzelf en de omgeving. Dit kan leiden naar een ander soort werk of omstandigheden waarvan je altijd hebt gedroomd. In ieder van ons leeft een droom die ons wordt aangereikt. De vraag is : Zien we die ook ? Werken met de wetten van de natuur kan ons helpen een doorbraak te forceren.

TVNR wil ervoor zorg dragen dat je hier een ankerpunt vindt om van gedachten te wisselen en je ervaringen te delen! Iedereen heeft immers een ankerpunt nodig om even op adem te komen! Een plek waar je gewoon mag zijn wie je bent. Via de chat kan en mag je vragen stellen om je misschien weer wat verder te brengen en een duidelijk beeld van jezelf te krijgen. Sommige programmamakers hebben een gedegen opleiding genoten om je weer een stap verder te helpen zetten.

 

We zenden als Internet & Radio Platform wereldwijd uit en willen daarom ook een aanbod aan programma’s brengen in meerdere talen. Internationaal ont-moeten en delen is een prachtige vorm die zich heeft ontwikkelt in mogelijkheden mede dankzij het internet. In onze programmering vind je de aankondiging in welke taal de uitzendingen worden uitgezonden. Ons Radio Station zal vanaf 2018 gehost zijn in Canada  en deel zijn van het Sonix netwerk gedekt door de Canadese wetgeving en de licenties die wij gebruiken vallen vanaf 2018 onder Socan. We zijn een Canadees Radiostation met bijdrages vanuit een wereldwijde samenwerking en meertalig perspectief.

Wij willen zonder commerciële doelstelling blijven uitzenden en werken en hierdoor een begrip vormen voor mensen, waardoor we meer evenwicht vormen tussen mens en maatschappij. Wil je ons ondersteunen met het werk dat we doen, donaties zijn welkom!

Gebruik hiervoor de Donatieknop op de website.

 

Ben je therapeut/coach/muzikant en wil je jouw bijdrage via TVNR aan de luisteraars doorgeven via een bepaald programma, neem dan gerust contact met ons op : claire.banziger@tvnr.nl

 

 

TVNR stands for Transparent Flemish Dutch Radio or also Meeting Point for New Directions. Through this internet radio station we make programs for the increasingly aware person. We live in a time when many changes happen. The “normal” media hardly reports about the actual background of the news. TVNR helps through programs that foster awareness, interactions with the listeners (live chats during the programs), supply of service providers, collaborations with other platforms worldwide. TVNR is also present at fairs, lectures and workshops and festivals.

VISION: People of today need a new direction; the demand for inner education is growing as we begin to see more and more that the current situation is becoming increasingly untenable. Everywhere around us we see that everything has to do with attention! Living with attention can mean a lot for living situations, health, work, and other things that are not mentioned here. Everyone is part of society and everyone wants and seeks a connection in this.

Working effectively is listening and doing.

In each of us there is a talent but this is not optimally utilized by different circumstances. Illness, stress, burn-outs and other mental illnesses stem from an impoverished environment; the feeling of not being heard or understood only reinforces demotivation.

This requires a change of thinking and seeing from our radio vision with a revaluation of itself and the environment. This can lead to a different kind of work or circumstances that you have always dreamed of. In every one of us lives a dream that is presented to us. The question is: Do we see that too? Working with the laws of nature can help us to force a breakthrough.

TVNR wants to ensure that you find an anchor point here to exchange ideas and share your experiences! Everyone needs an anchor point to catch their breath! A place where you can just be who you are. Through the chat you can and may ask questions to maybe bring you a bit further and get a clear picture of yourself. Some program makers have received a thorough education to help you take a step further.

We broadcast as an Internet & Radio Platform worldwide and therefore want to bring a range of programs in multiple languages. International meeting and sharing is a beautiful form that has evolved in possibilities thanks to the internet. In our programming you will find the announcement in which language the broadcasts are broadcast. Our Radio Station will be hosted in Canada from 2018 and part of the Sonix network covered by Canadian legislation and the licenses we use will fall under Socan from 2018 onwards. We are a Canadian Radio Station with contributions from a global collaboration and multilingual perspective.

 


We want to continue Broadcast and work without a commercial objective and thereby become an understanding for people, so that we create a better balance between people and society. Do you want to support us with the work we do, donations are welcome!

Use the Donation button on the website.

Are you a therapist / coach / musician and do you want to pass on your contribution through TVNR to the listeners in a certain program, please feel free to contact us.

also for other questions

 

contact us: claire.banziger@tvnr.nl or info@tvnr.nl

 

533 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag